Internetcommunities och senmoderniteten

- en studie om identitetsskapande, främre regioner och stilar på helgon.net

Abstract Titel: Internetcommunities och senmoderniteten – en studie om identitetsskapande, främre regioner och stilar på helgon.net. Författare: Niklas Forsberg och Christopher Kullenberg. Kurs: Medie-och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs. Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2003. Handledare: Monika Djerf-Pierre. Syfte: Vårt syfte med föreliggande uppsats är att kartlägga hur användarna av helgon.net presenterar sig själva med fokus på stilar, samt hur detta fenomen kan förstås i kontexten av ett senmodernt samhälle. Metod: Kvalitativa direktobservationer. Material: Användarnas presentationssidor i forumet helgon.net samt även vissa andra avdelningar, i mindre utsträckning. Huvudresultat: Vi fann i vår analys att det var möjligt att dela in vårt analysmaterial i fyra typer av användare. En ’subkulturell’ stil, en ’postmodernistisk’ dito, en ’stiliserad sporadisk’ samt en ’sporadisk icke-stiliserad’. Vi har även tittat på hur subkulturella fält organiseras med grund i smakhierarkier och fann att dessa i första hand konstrueras av kunskaper och kompetenser inom det ’subkulturella’ området musik.

Niklas ForsbergChristopher Kullenberg
MKV, Examensarbete , vt03
463
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.