Internkommunikationen mellan beställare och utförare i Västra Götalandsregionen

Abstract Titel: Internkommunikationen mellan beställare och utförare i Västra Götalandsregionen Författare: Martin Milisic och Valpuri Mäkinen Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: HT 2003 Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kommunikationen mellan beställare och utförare inom en utvald del av sjukvården i Västra Götalandsregionen upplevs. Metod och material: 14 kvalitativa samtalsintervjuer med beställare och utförare på Västra Götalandsregionen Huvudresultat: Kommunikationskanalerna som finns tillgängliga är många och har olika funktioner. Även om användningen av e-post har ökat kraftigt och upplevs som väldigt snabbt och smidigt uppskattas det personliga samtalet på grund av möjligheten till feedback. Båda parterna upplever kommunikationen dem emellan som någonting som beror på ens personlighet och initiativtagande. Kommunikationen mellan beställare och utförare sker främst mellan tjänstemännen på hälso- och sjukvårdskansliet och utförarnas ledningsorganisation, direktkontakt mellan beställare och utförare i lägre positioner saknas. Informationen når även de lägre nivåerna av utförarorganisationen men detta sker långsamt och utan möjlighet till feedback och dialog. Även kontakten med politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnderna saknas. Båda parterna upplever en brist i viljan att lämna ifrån sig information men förstår bakgrunden till detta.

Martin MilisicValpuri Mäkinen
MKV, Examensarbete , ht03
490
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.