Intranät – en användbar informationskälla?

En kvantitativ undersökning om medarbetarnas användning och värdering av den nya intranätsidan på området Försörjning och Service vid Sahögrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

ABSTRACT Titel: Intranätet – en användbar informationskälla? – En kvantitativ undersökning om medarbetarnas användning och värdering av den nya intranätsidan på område Försörjning och Service vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg Författare: Sofia Siewertz och Marianne Thulin Handledare: Monika Djerf-Pierre, docent vid institutionen för journalistik och masskommunikation, JMG på Göteborgs universitet. Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, vårterminen 2005 Syfte: Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur medarbetarna inom område Försörjning och Service använder och värderar sin nya intranätsida. Metod: Kvantitativ. Material: Enkäter Huvudresultat: Besöksfrekvensen är låg, hela 42 procent av respondenterna anger att de inte alls besöker sidan. Datorvanan inom organisationen är god, liksom tillgången på datorer, vilket alltså inte kan förklara den låga användningsfrekvensen. Vår undersökning visar dock att de som verkligen använder sig av intranätsidan ger den ett gott omdöme, både vad gäller innehåll och teknisk funktion. Vidare visar vårt resultat att samtal med arbetskamrater och närmaste chef anses vara de mest relevanta informationskällorna.

Sofia SiewertzMarianne Thulin
MKV, Examensarbete , vt05
552
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.