Intranätet- konkurrent eller komplement till personaltidningen?

En kvantitativ studie i anställdas inställning till och användning av två interna kommunikationskanaler

Abstract Titel Intranätet – konkurrent eller komplement till personaltidningen? En kvantitativ studie i anställdas inställning till och användning av två interna kommunikationskanaler Författare Marie Alverslid och Madeleine Johnsson Handledare Jan Strid Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap C, Höstterminen 2004 Syfte Vårt syfte är att undersöka huruvida Landstinget Kronobergs personaltidning och intranät kompletterar varandra eller om de konkurrerar med varandra. Metod Kvantitativ undersökning Material Enkäter Huvudresultat Generellt är de anställda nöjda med internkommunikationen och tycker också överlag bra om de kommunikationskanaler som vi intresserat oss för. Vi har dock upptäckt att det finns stora skillnader mellan olika åldrar i uppfattningen av kanalerna. Framförallt är det tydligt att de yngre tycker om intranätet mer än de äldre och de äldre föredrar ofta personaltidningen. Angående i vilken utsträckning de anställda tar del av de båda kanalerna finns det dock inga större skillnader mellan åldrarna. Däremot visade vår undersökning på att de anställda överlag inte anser sig ha möjlighet att använda sig av intranätet i den utsträckning som de skulle vilja pga tidsbrist, därför anser de sig heller inte ha möjlighet att söka upp Bladets information på intranätet. Personaltidningen fyller ett relationsbehov hos de anställda, och bidrar också till en känsla av samhörighet i landstinget. Intranätets delar fyller i större utsträckning ett trygghetsbehov. Personaltidningen Bladet har också en viktig funktion genom att ge de anställda en känsla av samhörighet i landstinget, intranätet tror vi dock inte kan bidra till detta. Våra resultat pekar på att de båda kanalerna kompletterar varandra.

Marie AlverslidMadeleine Johnsson
MKV, Examensarbete , ht04
512
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.