Intranätet på K3

en jämförande studie om ett intranät i en strukturell organisation

Abstract Titel Intranätet på K3 – en jämförande studie om ett intranät i en strukturell organisation Författare Jenny Spetz Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin Höstterminen 2004 Handledare Jan Strid Sidantal 55 Syfte Mitt syfte är att jämföra hur intranätet används på K3 med hur det är avsett att användas Metod Kvalitativ och kvantitativ Material Intervjuer och enkäter Huvudresultat K3s intranät används i stor utsträckning av personalen. Ledningen använder intranätet enbart till att sprida information. För användarna fungerar intranätet som ett arbetsverktyg. Det behov som intranätet fyller är främst trygghetsbehovet i och med att intranätet tillhandahåller information som den enskilde organisationsmedlemmen behöver för att känna sig trygg i sitt arbete. Överlag är användarna nöjda med intranätet. De anser att informationen är trovärdig vilket ligger i linje med det strukturella perspektivet. De tycker dock inte informationen på intranätet är vidare intressant vilket kan förklaras med att intranätet endast fyller en sökfunktion. Vidare menar användarna att de inte i hög grad hittar vad de söker efter. Att det förhåller sig på det viset kan förklaras med att strukturen är rörig. Det avsedda användandet var att personalen skulle använda intranätet till att hitta rätt information för att klara av sina arbetsuppgifter. På grund av svårigheter att hitta i intranätet stämmer detta dock inte helt överens med det faktiska användandet.

Jenny Spetz
MKV, Examensarbete , ht04
513
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.