Jag kanske är för mainstream

Googlegenerationes syn på Filmfestivalen

thumbnail of 708-1

Titel ”Jag kanske är för mainstream” – Googlegenerationens syn på Filmfestivalen Författare Sara Adolfsson och Maria Börgeson Kurs Examenskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2009 Handledare Marie Grusell Syfte Studiens syfte är att beskriva och förklara ickebesökarnas image av Filmfestivalen. Metod Kvalitativ metod, fokusgrupper Material Fyra fokusgrupper med studenter i åldrarna 20-30 år som inte besökt Göteborgs Internationella Filmfestival. Huvudresultat Ickebesökarna är intresserade av film och helst vill de se den på bio. Vissa påtalar den stora bredden av film som visas på Filmfestivalen som ett bra komplement till SF. Samtidigt associeras Filmfestivalen med svårare och smalare film som man måste vara vaken och engagerad för att ta till sig. Till skillnad från att se en film på vanlig bio som associeras med avslappning, verklighetsflykt och att umgås med andra. Ickebesökarna upplever att Filmfestivalen försöker göra finkultur av film och därför kan de inte koppla den film de ser eller vill se till Filmfestivalen. Flera ickebesökare känner sig också exkluderade eftersom de inte passar in i finkulturvärlden. De har växt upp i en annan medievärld och kan inte relatera till den kultur som Filmfestivalen representerar. Eftersom de förknippar Filmfestivalen med finkultur i högre grad än med filmerna som visas så är det inte filmintresset som avgör om man besöker festivalen, utan om man är intresserad av finkultur och känner att man passar in som besökare. Ickebesökarna förknippar affisch och annonser med svårtillgänglig konst och finkultur som inte berör deras filmintresse. Ickebesökarna upplever Filmfestivalen som ett projekt, det är svårt att sätta sig in i hur det fungerar. Reklam, affisch och programtidning representerar inte den lättillgängliga och snabba informationen som ickebesökarna, som själva beskriver sig som tillhörande Googlegenerationen, vill ha och är vana vid. Även om det finns filmer och andra upplevelser på Filmfestivalen som intresserar så kommer den informationen inte fram till dem. De hinder de upplever består till stor del av denna uppfattning om svårtillgänglighet och finkultur med en bild av besökaren som de inte kan relatera till och en känsla av att vara exkluderad.

Sara Adolfsson Maria Börgeson
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.