”JAG LEVER I ETT FÄNGELSE OCH FÄNGELSET ÄR TYP MIN KROPP”

En kritisk retorikanalys av hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin psykiska ohälsa på Youtube

thumbnail of 1075

Syfte: Syftet med studien är att genom en kritisk retorikanalys undersöka hur inflytelserika svenska youtubers konstruerar sin egen psykiska ohälsa i sina videor på Youtube.

Teori: Kritisk retorikanalys, ethos, pathos, logos, visuell retorik, actio, identifikation.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys som utförs med hjälp av en kritisk retorikanalys.

Material: Åtta Youtube-videor – två videor var analyseras av fyra inflytelserika svenska youtubers.

Resultat: Resultatet visar att psykisk ohälsa konstrueras på Youtube i Sverige genom en kombination av trovärdighet (ethos), känslor (pathos) och fakta (logos) vilket används för att förstärka budskapet när inflytelserika svenska youtubers pratar om sin psykiska ohälsa. Detta syns genom en kombination av verbal kommunikation, så som ordval och målande berättelser, och actio (ickeverbal kommunikation), så som tårar och vacklande blickar, vid konstruktionen av budskapet. Det går även att se tendenser på att inflytelserika svenska youtubers pratar om sin psykiska ohälsa för att hjälpa till i samhällsdiskussionen kring detta stora samhällsproblem genom hur de riktar budskapet. De riktar budskapet både till sina tittare som lider av liknande psykiska besvär, vilket skapar en identifikation och kan skapa en känsla av gemenskap kring den psykiska ohälsan. De riktar även budskapet till tittare som inte har en diagnos där man uppmuntrar de som känner igen sig i det som beskrivs kring psykisk ohälsa att söka hjälp hos läkare och terapeut.

Alexandra Bergqvist
MKV, Examensarbete , vt19
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.