Kanot.com

en kvantitativ studie om en ideell organisations webbplats

Abstract Titel: Kanot.com – en kvantitativ studie om hur en ideell organisations webbsida fungerar som informationskanal. Författare: Josefin Nordlöw Kurs: Fördjupningskurs i Medie – och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet är att undersöka hur en ideell organisations webbsida fungerar som informationskanal Metod: Kvantitativ undersökning med webbenkät Material: Undersökning av användarna av Kanot.com Huvudresultat: De flesta användare anser att Kanot.com fungerar ganska bra som förbundets informationskanal. Användarna anser dock att användarvänlighet, navigation, struktur och grafisk utformning är något som brister på sidan. Man skulle besöka sidan oftare om den också uppdaterades oftare. Det finns attitydskillnader mellan medlemmar och icke medlemmar, icke medlemmarna är i större utsträckning positiva till Kanot.com och den information som förmedlas via sidan, något som kan bero på att medlemmarna är mer kritiska till den egna informationskanalen. Kanot.com fyller främst en intern informationsfunktion, dock gör den bristande externa funktionen att syftet med sidan inte fylls fullt ut. För att göra Kanot.com populärare bland användarna krävs det en öppnare sida med forum och liknande som gör dubbelriktad kommunikation möjlig. En allmän uppdatering av sidan med en rensning av gammal information är också något som skulle öka sidans popularitet bland användarna.

Josefin Nordlöw
MKV, Examensarbete , vt07
619
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.