Klass 9 A – En ansvarsfråga för lärare

thumbnail of 676-1

Titel: Klass 9A – En ansvarsfråga för lärare Författare: Shaista Khan & Sofia Khan Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK1500, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Monica Löfgren Sidantal: 45 sidor Syfte: Syftet med studien är att undersöka vart en lärares ansvar slutar i den bild av lärare som framställs i programserien Klass 9A. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med hjälp av ECA-metoden. Huvudresultat: Programserien Klass 9A är en dokumentärserie enligt programbeskrivningen. Med detta blir det underförstått för åskådarna att programserien skildrar verkligheten som den är, men givetvis är även denna dokumentär redigerad och ihop klippt. Det intressanta i sammanhanget är den slutgiltiga sammanställningen av programmet, det vill säga det som åskådarna och i förlängningen samhället får ta del utav. Det är denna bild som framställs i programserien påverkar därigenom samhällets diskurser kring läraryrket, lärarens roll och lärarens ansvar. I programserien ser man lärarna ibland göra saker som det inte alltid finns stöd för i pedagogik litteraturen vid Göteborgs Universitet. I den bemärkelsen blir det problematiskt att dessa lärare ses som ett ideal att sträva efter i det offentliga rummet. När Klass 9A lärarna till exempel går utanför skolansvärld eller skoltid och utför läraruppdraget sätter de upp ideal för landets verksamma och framtida lärare. Detta är på ett sätt ett svårt ideal att uppnå då det förutsätter att lärare skall avsätta mer tid åt sina arbetsuppgifter än vad arbetstiden tillåter.

Shaista Khan och Sofia Khan
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.