Konsten att investera i relationer

- en studie av relationen mellan Investor Relationsansvariga och finansanalytiker

Abstract Titel Konsten att investera i relationer – En studie av relationen mellan IR-ansvariga och finansanalytiker. Författare Andreas Jerat & Arthur Zachau Kurs C-kurs, Medie- och Kommunikationsvetenskap (JMG) Termin HT 1999 Handledare Magnus Fredriksson Syfte Syfte Syftet med uppsatsen är att studera vilken relation IR-ansvariga och finansanalytiker har till varandra, samt varför relationen ser ut som den gör. Metod Kvalitativa intervjuer Material Intervjuer med sju IR-ansvariga och sex finansanalytiker. Huvudresultat Vi har funnit att relationen mellan IR-ansvariga och finansanalytiker präglas av ett ömsesidigt beroende och utbyte av information. En allt hårdare konkurrens bland börsföretag och analytiker har fått till följd att en närmare relation parterna emellan ofta utvecklas. För att kunna konkurrera om kunderna måste analytikerna ta fram analyser med ett mervärde. Detta kräver information som, utan att den är otillåten, ändå är exklusiv. Sådan information erhålls främst genom direktkontakter med företagen och dess IR-funktioner. De IR-ansvariga är i sin tur beroende av att analytikerna utför en korrekt värdering av företagets aktie. Detta minskar svängningar i aktiekursen och underlättar bl.a. upplåning av kapital. Vid direkta kontakter kan de IR-ansvariga försäkra sig om att analytikerna har alla fakta, samtidigt som de får viktig input på den egna verksamheten och information om konkurrerande företag. Den kommunikationsform som bäst lämpar sig för parternas utbyte är dialogen, vilket också kännetecknar relationen mellan de två. Genom att föra en dialog kan analytikerna få tag i den information de är i behov av, samtidigt som de IR-ansvariga får en god möjlighet att ge företagets ”syn på saken”, vilket kan påverka analytikernas då de skall bestämma sig för köp-, behåll- eller säljrekommendation på företagets aktie.

Andreas Jerat, Arthur Zachau
MKV, Examensarbete , ht99
348
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.