Konsten att skapa tillväxt

- en kvalitativ studie av IT-företags omvärldsbevakning

ABSTRACT Titel: Konsten att skapa tillväxt – en kvalitativ studie av IT-företags omvärldsbevakning Författare: Malin Heidenfors & Angelica Sandström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, C-kurs. Termin: VT-03 Handledare: Marie Elfving Sidantal: 57 Syfte: Att undersöka hur omvärldsbevakningen ser ut i inom IT-företag, samt varför den ser ut som den gör. Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Informantintervjuer med sex personer på ledningsnivå inom företagen. Huvudresultat: Det viktigaste för företagen i deras omvärldsbevakning är att hålla koll på kunder och konkurrenter. Företagen har en tendens att fokusera på den egna branschmiljön. Samtliga företag anser att alla medarbetare skall vara delaktiga i omvärldsbevakningen, men att det yttersta ansvaret bör ligga på ledningen. Företagen ägnar sig främst åt informellt informationsinhämtande som t.ex. att läsa bransch-tidningar, besöka och delta i mässor. Inget av företagen har någon enhet som uteslutande arbetar med att samla in information. Utan betonar vikten av att alla i företaget är delaktiga i företagets informationinhämtande. Företagen arbetar varken systematiskt eller yrkesmässigt med omvärldsbevakning. Företagen tycker att bra relationer med omgivningen är viktigt och då främst med deras kunder. Därav består företagens omvärldsbevakning till stor del av bevaka och ha bra relationer med deras kunder. Till stor del handlar den omvärldsbevakning som företagen gör om att förutse möjligheter och hot som kan väntas uppkomma i framtiden. Företagen anser att det är viktigt att göra framtidsanalyser med tanke på den bransch dem befinner sig i. Fast för det mesta tittar de inte längre fram än 1-1  år eftersom de inte anser att det är givande att försöka förutse saker som kan väntas uppkomma längre fram än så.

Malin HeifenforsAngelica Sandström
MKV, Examensarbete , vt03
476
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.