Kontakter för relationer

En studie av Göteborg & Co:s arbete med massmedierelationer

Abstract Titel: Kontakter för relationer Författare: Jenny Lundin Kurs: Fördjupningskurs, medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2002 Syfte: Att beskriva och förstå de anställdas agerande och förhållningssätt till massmedierelationer hos Göteborg & Co Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Fem personer som arbetar med massmedierelationer på Göteborg & Co Huvudresultat: Ett ömsesidigt beroende gäller för relationen mellan respondenterna och journalister, som i och för sig kan innehålla problem men sällan konflikter. Situationen skapar en form av närhet till journalister, som gör att ett utbyte och en samverkan är möjlig. Respondenternas arbete tycks utgå från två världar; medias värld och den planerade informationsverksamhetens värld. Detta då respondenterna tillsammans har kompetens inom båda världarna och på så sätt kan anpassa sitt agerande efter situationen. Massmedierelationer handlar här om att, utifrån att en status och en god sammanhållning bygger upp en mångfacetterad grupp, finna en balans mellan att arbeta utifrån journalisternas respektive organisationens önskemål. Uppfattningen om vem av parterna som har makten i relationen är det enda som tydligt skiljer mellan respondenterna. Detta verkar dock inte påverka det sätt som respondenterna arbetar på i någon märkbar utsträckning.

Jenny Lundin
MKV, Examensarbete , vt02
432
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.