Kooperativ Konsult

En jämförande studie av Kooperativ Konsults målgrupper

Abstract Titel: Kooperativ Konsult – En jämförande studie av Kooperativ Konsults målgrupper Författare: Philip Gunholmer och Therese Lindström Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, våren 2005 Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet Handledare: Stina Bengtsson Extern handledare: Ingrid Bexell Hultén, informatör Kooperativ Konsult Antal sidor: 98 sidor, inklusive bilagor Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå Kooperativ Konsults kommunikationsproblem genom att jämföra målgruppernas medieanvändning och informationsinhämtning, där den befintliga målgruppen är Kooperativ Konsult kunder och den nya målgruppen är Venture Cups medlemmar. Huvudfrågeställningar: 1. Vilken är Kooperativ Konsults önskade målgrupp och vilka skillnader finns det mellan den nya målgruppen och den befintliga målgruppen? 2. Vilka medievanor har de olika målgrupperna och vilka skillnader i medieanvändning finns det? 3. Hur ska Kooperativ Konsult förbättra sin kanalanvändning? Metod & Material: Kvantitativ enkätstudie via e-mail. Huvudresultat: Enligt studien har de två målgrupperna en hög medelålder, vilket också visar sig i vår analys där de två målgrupperna är relativt lika i medieanvändning och medievanor. Vår analys visar att Internet är det mediet som används mest flitigt till att söka information av de två målgrupperna. Den nya målgruppen har inte heller någon större kännedom om Kooperativ Konsults existens, vilket är det största problemet för dem.

Philip GunholmerTherese Lindström
MKV, Examensarbete , vt05
551
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.