Kriskommunikation i ett digitalt samhälle

Om myndigheters förhållningssätt till sociala medier i samband med kriskommunikation

thumbnail of 751-1

Titel: Kriskommunikation i ett digitalt samhälle Om myndigheters förhållningssätt till sociala medier i samband med kriskommunikation Författare: Susanna Åkeräng Uppdragsgivare: Opti-Alert Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 40 sidor (cirka 16 300 ord) Syfte: Syftet med studien är att belysa hur svenska myndigheter förhåller sig till sociala medier i samband med kriskommunikation Metod: Kvalitativa intervjuer Material: Åtta stycken kvalitativa intervjuer med informanter från fem olika svenska myndigheter Huvudresultat: Resultatet visar att de undersökta myndigheterna är medvetna om att de måste förhålla sig till sociala medier. De upplever inte att de har ett direkt behov av de nya medierna, men ser flera möjligheter med dem. Omvärldsbevakning uppges vara den största möjligheten, men även att kunna sprida information och länka vidare till den egna webbplatsen genom de sociala medierna. Den främsta svårigheten som myndigheterna upplever med sociala medier är att de är mycket resurskrävande. Jordbruksverket och Sveriges meterologiska och hydrologiska institut är de som har kommit längst i sitt arbete med sociala medier, medan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Miljöförvaltningen Göteborgs stad samt Räddningstjänsten Storgöteborg inte är aktiva inom några sociala medier ännu. Myndigheterna anser att de får använda de kanaler som står till buds i en krissituation och har så här långt lite respektive ingen erfarenhet av att använda sociala medier i samband med kriskommunikation.

Susanna Åkeräng
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.