“Kunden i fokus”

En kvantitativ undersökning av intranätanvändningen på Försäkringskassan Västra Götaland

Abstrakt Titel: ”Kunden i fokus” En kvantitativ undersökning av intranätanvändningen på Försäkringskassan Västra Götaland Författare: Therése Eriksson och Jonas Johansson Kurs: Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap – Fördjupningskursen Termin: Höstterminen 1999 Handledare: Jan Strid Sidantal: 78 Syfte: Hur internkommunikationen via intranät fungerar i praktiken, och att jämföra detta med organisationens styrdokument för hur internkommunikationen bör fungera. . Detta gör vi med den bakomliggande hypotesen att det finns både individuella och organisatoriska faktorer som kan påverka hur intranätanvändningen ser ut i praktiken. Metod: Kvantitativ enkätundersökning, kvantitativ bortfallsanalys. Material: Enkät via Försäkringskassan Västra Götalands intranät, styrdokumentet för organisationens kommunikation och en bortfallsanalys. Huvudresultat: Intranätanvändningen är i verkligheten inte så hög som det i styrdokumentet står att den bör vara. Ålder och kön är en viktig faktor vad gäller användandet. Sociala sidor på intranätet torde förbättra kommunikationsklimatet och öka delaktigheten. Vad gäller sammanslagningen fann vi att ålder var en viktig faktor där 41 procent av de svarande upplever sammanslagningen som någonting negativt och att många inte känner sig delaktiga i organisationen Försäkringskassan Västra Götaland. Vi har dock identifierat en ”vi-känsla” på de lokala kassorna, men vi har funnit att det finns ett upplevt hierarkiskt avstånd mellan kassorna och Länskontoret vilket för organisationen är problematiskt. Länskontoret och de övriga kassorna upplever även sin situation på väldigt olika sätt. Information overload och tidsbrist är ytterligare två faktorer som påverkar intranätanvändningen negativt.

Therése ErikssonJonas Johansson
MKV, Examensarbete , vt00
365
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.