Kvinnan i Veckorevyn

Stereotyper, myter och maktojämlikhet

Abstract Kvinnan i Veckorevyn Stereotyper, myter och maktojämlikhet Natalie Gerami Medie- och kommunikationsvetenskap C Höstterminen 2005 Mitt syfte med uppsatsen är att genom ett feministiskt perspektiv analysera mediet Veckorevyn, en tidskrift som riktar sig till unga kvinnor, och då avgränsat dess omslag. Jag tittar på hur stereotyper och myter om kvinnan smyger sig in i materialet. Jag undersöker även hur omslagen förmedlar maktojämlikhet med avseende på kön. En central del i min analys blir även att nyttja en jämförande utgångspunkt då jag tittar på det ovan nämnda med ett viss historiskt perspektiv. Jag tittar på dessa aspekter och hur de har förändrats över tid från det att tidskriften började ges ut 1935, fram till i dag, 70 år senare. Jag vill förena ett feministiskt perspektiv med ett maktperspektiv inom ideologikritik, för att undersöka hur omslagen kan tänkas ge uttryck för och reproducera en rådande könsojämlikhet. I min analys tar jag framförallt hjälp av Stuart Halls teori om representation och stereotyper såväl som Roland Barthes teori om myter. Mina frågeställningar behandlar vad omslagen ger för helhetsintryck av kvinnan inom ramen för feministisk ideologikritik, och jag identifierar stereotyper, myter och maktojämlikhet som ligger till grund för de olika framställningarna av henne. Jag arbetar enligt en semiotisk analys i kombination med oppositionell tolkning utläst genom Halls encoding/decoding modell. Jag nyttjar semiotiska verktyg för att kunna få fram de dolda meningarna i bild såväl som i text med hjälp av denotation och konnotation. Jag utför sedan som sagt en jämförande analys för att få fram förändringen över tid. Avslutningsvis kan jag med hjälp av min analys konstatera att kvinnan med hjälp av stereotyper och myter målas upp som ett utseendefixerat objekt och att detta kraftigt förstärkts över tid. Nästan ända från början har hon mer eller mindre målats upp som underlägsen mannen. Jag har även funnit tecken på rådande maktojämlikhet kvinnor emellan.

Natalie Gerami
MKV, Examensarbete , ht05
556
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.