Länge leve lokaltidningen?

En studie om ulricehamnarnas uppfattning av sin lokaltidning

thumbnail of 797-1

Titel: Länge leve lokaltidningen? En studie om ulricehamnarnas uppfattning av sin lokaltidning Författare: Maria Mjälgård Uppdragsgivare: Ulricehamns Tidning Kurs: Examensarbeteete i media-och kommunikationsvetenskap 15 hp Termin: VT 2012 Handledare: Mathias A Färdigh Sidantal/ord: 44/ 16 850 Syfte: Att göra en läsarundersökning bland Ulricehamns Tidnings prenumeranter för att se vilka uppfattningar som råder kring tidningen som helhet och dess specifika innehåll. Studien ska också ge en prognos över hur efterfrågan på lokala nyheter kommer att se ut i framtiden. Metod: Kvantitativ undersökning i form av postenkäter Material: 125 respondenter vilka slumpmässigt valts ut från Ulricehamns Tidnings prenumerantregister Huvudresultat: Undersökningen visar att Ulricehamns Tidning i första hand spelar en viktig roll som lokal informationskälla. En knapp majoritet visar att tidningen blir bärare av den lokala identiteten, men ju högre samhörighet man känner med ortsborna i desto större utsträckning ser man tidningen som bärare av den lokala identiteten. Familjerelaterade ämnen och denna typ av ”lätta nyheter” är populära vilket till stor del beror på att man känner, eller åtminstone är bekant med människorna som blir föremål för nyhetsinslagen. Som negativ synpunkt framkommer att Ulricehamns Tidning är partisk, vilket skulle kunna motarbetas genom att fortsätta skära ner på det politiska innehållet, vilket tidningen redan gjort. Då detta ökar tidningens kundorientering bidrar detta dock till att tidningen, utifrån rollen att vara en tredje statsmakt, försvagas. Även om undersökningen tyder på att den lokala informationen fortfarande kommer vara av betydelse för prenumeranterna pekar studien på att man fortsatt kommer tappa prenumeranter. Var människor kommer hitta den lokala informationen istället är dock oklart.

Maria Mjälgård
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.