Livsstil til salu

En studie i hur IKEA presenterar livsstilsval för den senmoderna människan

ABSTRACT Titel Livsstil till salu Författare Rebecka Holm och Vanja Wickman Kurs Media och kommunikationsvetenskap: Fördjupningskursen Termin Höst 2003 Syfte Syftet är att utröna hur IKEA:s inspirationskataloger presenterar livsstilsalternativ för den senmoderna människan. Metod Kvalitativ textanalys och kvantitativ innehållsanalys Material IKEA: s sex inspirationskataloger, 2003-2004 Huvudresultat IKEA: s inspirationskataloger presenterar ett stort antal olika livsstilsalternativ. De senmoderna influenserna såsom globaliseringen och medialiseringen har starkt påverkat hur dessa alternativ är utformade. Trots denna mångfald finns det alternativ inom olika områden som premieras. Variationer på dessa ligger ofta endast på ett ytligt plan. Våra tre utgångspunkter kön och könsroller, etnicitet och familjekonstellationer uppvisar alla reaktioner på dessa strömmningar. Ett av de starkaste exemplen på detta är familjekonstellationen kärnfamiljen som fortfarande tydligt är en idealiserad familjeform i katalogerna. Vissa variationer på detta uppvisas utan att egentliga förändringar skett.

Rebecka HolmVanja Wickman
MKV, Examensarbete , ht03
484
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.