Livsstilstidskrifter och alkohol

En undersökning om hur Slitz och Cosmopolitan beröttar om alkohol

Sammanfattning Vi började sedvanligt med att beskriva motivationen för uppsatsen och vårt intresse för att undersöka detta. Det vi ville var att undersöka vad livsstilstidskrifterna berättade om alkohol och hur de berättade det. Först inledde vi med en beskrivning av livsstilsbegreppet och hur livsstilar och identitetsskapande fungerar för att förstå hur tidskrifternas påverkan fungerar och vad som är intressant att undersöka för att förstå vårt material. Härnäst tog vi reda på vilka tidskrifter som var det största och med hänsyn till målgrupp, innehåll och upplaga valde vi en tidskrift riktade till killar, Slitz, och en riktad till tjejer, Cosmopolitan. Vi gick sedan in på tidskriftsmarknaden för att skapa en bild av innehållet och inriktningen av dessa tidskrifter och för att förstå varför vi valde just dessa som undersökningsobjekt. Efter detta berättade vi om de tre komponenter som vi delade in innehållet i, vilket var text, bild och layout. Vår metod blev därefter en kombination av ganska enkel textläsning och meningskoncentrering, semiotisk bildanalys, och en sorts analysform för layouten baserat på de ”regler” och ”lagar” ofta använda i layout i tidskrifter. Eftersom alla delar hänger ihop var det inte av yttersta vikt att ha vattentäta skott mellan de olika delarna. Snarare var det viktigt att få med de essentiella delarna i artiklarna som blev analysenheter i undersökningen. För att beskriva våra resultat och analyser tog vi fram fem typexempel från Slitz och sex stycke från Cosmopolitan som vi beskrev utifrån just text, bild och layout eller komposition som vi kallade det här. Efter detta sammanfattade vi resultaten för tidskrifterna för att slutligen göra en jämförelse för att belysa de likheter och skillnader som vår tredje frågeställning eftersökte. Resultaten var omfattande även om det var relativt tydligt vilken karaktär tidskrifterna hade. Jämförelsen blev därför också tydlig och resultaten var egentligen inte särskilt förvånande. Båda tidskrifterna tar lätt på alkoholrelaterat material och det beskrivs inte som något särskilt att dricka alkohol. Tvärtom verkar det utgöra en naturlig del i umgänge och festande, med även vid stunder som behöver en touch glamour. Det skulle vara intressant att utöka undersökningen med intervjuer av läsare, samt analyser av tidskrifterna som helhet för att sätta livsstilsbegreppet i första rummet. Vad säger tidskrifterna och vad säger läsarna. Hur kan vi beskriva deras livsstilar och vad liknar alternativt skiljer sig åt från tidskrifternas innehåll.

Henrik AgertzRasmus Wennergren
MKV, Examensarbete , ht04
519
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.