Lokal balans?

En kvantitativ innehållsanalys av BT:s lokalsidor och personliga intervjuer med lokalredaktörer på Borås Tidning

^_pqo^`q= Titel: Lokal balans? En kvantitativ innehållsanalys av BT:s lokalsidor och personliga intervjuer med lokalredaktörer på Borås Tidning. Författare: Therese Gustafson och Kristina Källström Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2007 Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera nyhetsvärderingsprocessen på små lokalredaktioner. Metod: Kvantitativ innehållsanalys med kod- och analysschema samt sex personliga intervjuer. Material: Artiklar på Borås Tidnings lokalsidor under perioden 4 april till 19 april 2007 samt intervjuer från fem reportrar på Borås Tidning. Huvudresultat: Vår innehållsanalys resulterade i 296 artiklar från Borås Tidnings lokalsidor som har kodats och analyserats. Resultatet av innehållsanalysen och de sex intervjuer vi gjort med lokalredaktörer på BT:s lokalredaktioner visar att samtliga lokalredaktioner använder sig av mediedramaturgi för att väcka lokalinvånarnas intresse och behålla deras uppmärksamhet. Det handlar om att erbjuda lokalinvånarna som bor i lokalsamhället en form av identifikation. Det de känner igen tar de följaktligen lättare till sig. Således inverkar mediedramaturgin i viss utsträckning på vad lokalredaktionerna skriver om lokalsamhället, då redaktionerna bland annat väljer ämnen som intresserar lokalsamhället och erbjuder lokalinvånarna en form av identifikation. Vidare visar undersökningen att det kulturella och rumsliga avståndet är väsentliga faktorer vid nyhetsvärderingsprocessen på små lokalredaktioner. Även om det tidsmässiga avståndet är en central faktor, visade det sig att den inte var lika betydelsefull som de två andra faktorerna. Framförallt då lokalinvånarna vill läsa om personer och händelser som engagerar dem samt erbjuder dem en möjlighet till identifikation. Slutligen visar undersökningen att den enskilda reporterns kriterier för vad som ska bli en nyhet har en betydande roll vid framställningen av lokalnyheter i BT, emellertid är inte lokalredaktörernas nyhetsvärderings kriterier avgörande för gatekeepingprocessen på små lokalredaktioner. Däremot kan vi se tendenser till att den enskilda reporterns intressen faktiskt är betydande i valet av nyheter, då de speglas på lokalsidorna.

Therese GustafsonKristina Källström
MKV, Examensarbete , vt07
620
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.