“Man ser inte skogen för alla träd”

En studie om internkommunikationen inom en nätverksorganisation

Abstract Titel ”Man ser inte skogen för alla träd” En studie om internkommunikationen inom en nätverksorganisation – Fallet Capgemini Sverige. Författare Åsa Lindeberg & Frida Preutz Kurs Fördjupningskurs Termin Höstterminen 2005 Syfte Syftet är att undersöka hur internkommunikationen inom en nätverksorganisation fungerar, upplevs och vilka behov som finns samt vad som skulle kunna förbättras. För att empiriskt undersöka detta genomförs en fallstudie på Capgemini Sverige. Undersökningen görs utifrån de fem dimensionerna: informationskanaler, tillgänglighet, informationsflöde, informationskvalitet och chefens roll som informationsspridare. Metod Undersökningen genomförs genom två olika delmoment, i det första momentet görs en kvantitativ kategorisering och i det andra momentet utförs kvalitativa intervjuer. Material I det första momentet analyseras fritextfrågor från en enkätundersökning angående internkommunikationen på Capgemini, genomförd av fallföretaget 2005. Till det andra momentet genomförs och analyseras nio intervjuer med anställda på fallföretaget. Huvudresultat Det finns och upplevs brister med internkommunikationen inom fallföretaget. Informationsbehoven skiljer sig och det är viktigt att man i större utsträckning utgår ifrån dessa då man utformar internkommunikationen eller förmedlar information. Framför allt verkar det bli problem för de konsulter som arbetar hos kund, med tillgänglighet av information och personlig kontakt med chefer och kollegor. Det är främst intranätet som behöver struktureras och förbättras, samt behöver göras tillgängligt för alla. Tidsbrist och att informationsmängden är stor, leder till att man främst prioriterar den operativa informationen som behövs i det dagliga arbetet. Det är inte kvaliteten på informationen som är det stora problemet, snarare behöver struktur och överskådlighet skapas i informationsmängden, bland annat genom koncentrerad information som ska kunna fördjupas vid behov. Chefernas kommunikativa ansvar är stort men på grund av tidsbrist kan de inte helt leva upp till det, även om många är relativt nöjda. Vi-känsla och tillhörighet verkar vara viktigt men åtgärder krävs för att medarbetarna ska uppleva detta, framförallt behövs det för de konsulter som arbetar med stort avstånd från kontor, chefer och kollegor.

Åsa LindebergFrida Preutz
MKV, Examensarbete , ht05
564
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.