Man väntar inte på något längre

I huvudet på framtidens mediekonsumenter - hur tänker, känner och agerar de?

thumbnail of 731-1

Titel ”Man väntar inte på något längre… ” I huvudet på framtidens mediekonsumenter – hur tänker, känner och agerar de? Författare Cornelia Andersson och Emma Ask Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2010 Handledare Ingela Wadbring Uppdragsgivare Sveriges Radio. Kontaktperson: Ingrid Östlund, Chef Publik & Omvärld. Sidantal 52, inklusive bilagor Antal ord 15 346 st. Syfte Att analysera mediernas roll i unga vuxnas liv. Metod och material Samtalsintervjuer med åtta unga vuxna inom ålderspannet 20-25 år gamla, som har flyttat från föräldrahemmen. Huvudresultat Studiens huvudresultat var fem teman som visade sig ha betydelse för de unga vuxnas medieanvändning. Dessa var: tid, ekonomi, tillgänglighet, påverkan och status. Detta är sådana faktorer som i olika utsträckning har inverkan på respondenternas medieanvändning. Dessa teman hittades inom ramen för de teoretiska utgångspunkterna identitet, livsstil och sociala strukturer som studien utgått ifrån. Studiens har visat att medier upptar en stor del utav unga vuxnas liv, och är betydande för den personliga och sociala identiteten. Sociala strukturer samspelar med habitus när de kommer till vad medierna har för betydelse som uttrycksform för unga vuxna. I studien har urskiljts att de unga vuxnas omgivande strukturerna, identitet och livsstil påverkas av aspekter så som tid, ekonomi, tillgänglighet, påverkan och status och det tycks vara dessa som är centrala för deras medieanvändning.

Cornelia Andersson och Emma Ask
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.