Manlig elit och ”osynliga” tjejer

En studie över ridsportbevakningen i svensk dagspress

thumbnail of 665-1

Abstract Titel: Manlig elit och ”osynliga” tjejer. En studie över ridsportbevakningen i svensk dagspress. Författare: Josefin Eriksson och Tova Norblad Uppdragsgivare: Svenska Ridsportförbundet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Sidantal: 51, inklusive bilagor Syfte: Syftet med undersökningen är att ur ett genusperspektiv studera bevakningen av ridsport i svensk dagspress Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Sportsidor och sportbilagor i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Sydsvenska Dagbladet, Norrköpings Tidningar, Västerbottens-Kuriren och Aftonbladet under året 2007 Huvudresultat: Våra resultat visar att ridsporten, sett till antal utövare, får ytterst lite utrymme i svensk dagspress. Ridsport förekommer sällan på tidningarnas framsidor och endast 1,1 procent av våra undersökta tidningars sportsidor innehåller ridsport. Den vanligaste förekommande artikeln i tidningarna är en notis som storleksmässigt är mindre än en fjärdedels sida och som innehållsmässigt rapporterar om tävlingsresultat från elitnivå. Majoriteten av artiklarna har en vuxen kvinna som huvudaktör i både text och bild – men i jämförelse med siffror från Svenska Ridsportförbundet presenteras en något ”skev” bild när det gäller könsfördelningen i sporten. Fler män figurerar i artiklarna, än den andel män som är engagerade i ridsporten i verkligheten. Trots att sportredaktionerna till största delen består av män är det lika många kvinnliga som manliga journalister som skriver om ridsport. Ridsportartiklarna är dessutom ofta skrivna av en och samma journalist på respektive tidning.

Josefin Eriksson och Tova Norblad
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.