Med makt följer ansvar

thumbnail of 669-1

Titel: Med makt följer ansvar Författare: Anna Bratland och Anton Kristiansson Handledare: Britt Börjesson Kurs: Medie_ och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin: Höstterminen 2008/2009 Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur bloggare och ansvariga utgivare på dagstidningar förhåller sig till namnpublicering i bloggar, av offentliga personer i fall av känslig karaktär. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer Material: Det empiriska materialet består av transkriberade intervjuer med fyra stycken ansvariga utgivare för dags- och kvällstidningar och fem stycken bloggare. Huvudresultat: De ansvariga utgivarna tar ställning till namnpublicering utifrån olika situationers omständigheter. Främst är det högt uppsatta i offentligheten som omskrivs. De försöker i den mån det går att hålla familj utanför. En del av bloggarna ansåg sig ha rätt att kritisera offentliga personer i deras profession medan andra var helt emot. Majoriteten av bloggarna ansåg att bloggare bör ta samma journalistiska ansvar som journalister medan de ansvariga utgivarna å andra sidan inte ansåg att bloggare behöver ta det. De ansvariga utgivarna ansåg alla att bloggar har någon sorts makt. De ansåg inte att de direkt påverkas av bloggarna, i deras sätt att arbeta med namnpublicering, men några menade att de indirekt kanske påverkas. Med detta menade de att bloggarna, genom att påverka tidningarnas agenda slutligen kan vara orsaken till att en person tillkännages vid namn. Merparten ansåg också att de på grund av Internet, nu har kortare tid på sig att överväga konsekvenser och fatta beslut i fall av namnpublicering.

Anna Bratland och Anton Kristiansson
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.