Medelklassens moralpoliser och överklassens skyltdockor

en kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av dramaserierna OC och Dawson`s creek med fokus på konstruktionen av ungdomlighet

Abstract Titel: Medelklassens moralpoliser och överklassens skyltdockor – en kvalitativ deskriptiv innehållsanalys av dramaserierna OC och Dawson’s Creek med fokus på konstruktionen av ungdomlighet Sidantal: 59 Författare: Rebecca Adolfsson och Malin Engelbrektson Kurs: Fördjupningskurs Termin: VT- 05 Handledare: Stina Bengtsson Syfte: Vårt syfte är att utifrån ett ideologikritiskt perspektiv undersöka konstruktionen av ungdomlighet i de amerikanska dramaserierna OC och Dawson’s Creek. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Tre avsnitt av respektive serie ur säsong 1 Huvudresultat: Våra slutsatser av hur konstruktionen av ungdomlighet ser ut i OC och Dawson’s Creek vill vi presentera genom följande resonemang. Växer man upp i en överklassmiljö, som ungdomarna i OC, påverkas ungdomstiden med dess sociala problem genom en anpassning till den ofta extrema miljön. Då värderingar som kretsar kring materiella ting och ett ytligt leverne gror här, blir även ungdomarnas livsstil, sociala relationer och sociala problem präglade av detta. De problem som framställs som avgörande har oftast en ekonomisk grund som genererar ytterligare konflikter. På dessa ungdomar läggs inget ansvar och de lever genom sina föräldrars engagemang i dem som spegelbilder av familjens tillgångar och prestige. Då detta ibland blir frustrerande för ungdomarna resulterar det i en rebellisk och vild sida. I Dawson’s Creek konstrueras ungdomarnas liv i en annorlunda, medelklassmiljö som bär helt andra värderingar med sig. Här lever tankar om ansvar, ärlighet och trohet som också blir grunden till dilemman som formar seriens ungdomar. Ungdomligheten framställs som djup, analyserande och bekymrad och ungdomarnas problem utgörs till största delen av förädrarnas svek av dessa ideal. Ungdomarnas socialisation med varandra genom analyserande samtal och betraktelser av världen ger en brådmogen bild av dem som individer. Slutligen vill vi poängtera att då ungdomarna i OC och Dawson’s Creek lever i så skilda miljöer och atmosfärer blir det för oss naturligt att konstruktionen av ungdomligheten ser olika ut.

Rebecca AdolfssonMalin Engelbrektson
MKV, Examensarbete , vt05
540
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.