Mediemoral och nya medier

En studie om uppförandekoder kring smartphones

thumbnail of 808-1

Sammanfattning Denna uppsats syftar till att undersöka hur olika uppförandekoder ser ut kring användningen av smartphones samt hur olika generationer tar till sig och resonerar kring dessa uppförandekoder. Smartphones är det definierade nya mediet som människor bär med sig och använder överallt. Användningen av smartphones är stadigt ökande och har i viss mån också tagit över de traditionella mediernas roll som det centrala mediet. Det breda antagandet av smartphones visar att vi troligtvis måste ompröva våra idéer om vad som anses vara anständigt uppförande kring mobiltelefonen. Jag har utgått från sociologiska teorier eftersom de intresserar sig av medierna som samhällsfenomen och hur människor använder medier för att samspela med varandra, samt medieteorier eftersom de har identifierat ett samband mellan medieanvändning och socialt beteende. Empirin till studien hämtades genom två fokusgruppsintervjuer, en äldre- och en yngre generation. Den äldre generationen kunde ge en bra jämförande bild av hur det var förr och hur de ser på fenomenet smartphones idag. Den yngre generationen är intressant eftersom de har vuxit upp med telefonens roll och anpassat sig därefter. De båda grupperna skiljer sig framförallt i ålder, vilket översatt till mobiltelefonanvändning innebär olika former av förutsättningar för hur deras beteenden ser ut. För den yngre generationen innebär det i korthet att de har en högre användarvana och för äldre personer är mobiltelefonen bara en av flera apparater som de har behövt ta till sig genom åren. I resultatdelen bekräftas bland annat att etikettregler kring mobila medier idag endast är vagt definierade och att vi fortfarande måste se mobiltelefoner och senast också smartphones som relativt nya medium och att vi för tillfället befinner oss mitt uppe i en process där vi försöker få grepp om hur vi ska bete oss med dem. Vårt uppförande kring smartphones avgörs av och beror på situationen vi befinner oss i, vem vi samspelar med och inte minst hur angelägna vi är om att uppföra oss ”rätt”.

Amela Moric
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.