Medieundervisningen och dess förutsättningar på den svenska gymnasieskolan

En kvalitativ studie av styrdokument samt gymnasielärare och deras attityder till medieundervisning

Abstract Institution: Institionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Kurs: Uppsatsarbete, fortsättningskurs Termin: Höstterminen 2005 Titel: Medieundervisningen och dess förutsättningar på den svenska gymnasieskolan -en kvalitativ studie styrdokument samt gymnasielärare och deras attityder till medieundervisning Författare: Frida Wall Syfte: Att beskriva medieundervisningen och dess förutsättningar på den svenska gymnasieskolan Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer av verksamma lärare samt kvalitativ innehållsanalys av styrdokumenten Material: Läroplanen för de frivilliga skolreformerna och kursplanerna för kärnämnena engelska, estetisk verksamhet, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Huvudresultat: Flera formuleringar kan knytas an till medieundervisning styrdokumenten, de tenderar dock att vara relativt vaga och tolkningsmöjligheterna är stora. Lärarna anser inte att det är deras roll att undervisa om medier istället anser de att källkritik, konsten att kommunicera och det kritiska perspektivet är viktigt. Detta stämmer även överens med styrdokumenten där undervisning om medier generellt saknas, samtidigt saknar samtliga lärare någon sort av medieutbildning. Analysen resulterade dock i två typer av lärare; den mediemedvetna och den medieomedvetna.. Den medieomedvetna läraren använder medier i sin undervisning, framförallt tidningar och TV/film. Detta medan den mediemedvetna läraren inte använder medier i undervisning då de anser att den källan inte speglar ett objektivt material att arbeta med. Ofta sker det ingen specifik medieundervisning, om det sker så sker det genom ett speciellt moment i kurserna hos de medieomedvetna lärarna. De mediemedvetna menar att medieundervisning är något som sker som en integrerad del genom hela undervisningen. Sammanfattningsvis behövs framförallt styrdokument med tydliga riktlinjer, utbildning för lärare och politikers intresse för att nå upp till den normativa synen på en god medieundervisning.

Frida Wall
MKV, Examensarbete , ht05
555
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.