Möjligheternas marknad

En studie av gymnasieskolornas informationsmaterial

thumbnail of 656-1

Titel: Möjligheternas marknad Författare: Josefin Höglund och Linda Rickardt Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalist och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Vårterminen 2008 Handledare: Karin Fogelberg Sidantal: 53 sidor, inklusive bilagor Syfte: Syftet med vår undersökning är att granska hur gymnasieskolornas informationsblad kommunicerar med de blivande gymnasieeleverna. Metod: Kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Material: Insamlade informationsblad från 2007 års gymnasiemässa. I undersökning ingår totalt 13 stycken kommunala, och 25 stycken fristående gymnasieskolor. Huvudresultat: Vårt resultat visar att det inte är särskilt stor skillnad mellan hur de kommunala och de fristående gymnasieskolornas kommunicerar med eleven genom informationsbladen. Skolorna tilltalar således eleven relativt lika oberoende av om det är en kommunal eller fristående skola. Det finns dock en del skillnader, bland annat i hur gymnasieskolorna tilltalar eleven genom personliga pronomen. Vad gäller hur skolan förmedlar sin kvalitet så var det inte heller några direkta skillnader. De skillnader som vi kunde se berörde skolornas storlek samt att det är en skillnad bland det materiella som skolorna erbjuder eleverna.

Josefin Höglund Linda Rickardt
MKV, Examensarbete , vt08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.