Närsynta individer i ett långsynt sammanhang

En textanalys av hur Aktuellts aprilskämt beskriver vår sociala verklighet

ABSTRACT Titel: Närsynta individer i ett långsynt sammanhang – en textanalys av hur Aktuellts aprilskämt beskriver vår sociala verklighet. Författare: Erik Jonsson Handledare: Karin Fogelberg Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen höstterminen 1999 Göteborgs Universitet Syfte: Syftet med denna uppsats är att, på ett övergripande plan, öka förståelsen för hur Aktuellts aprilskämt är konstruerade. Detta genom att undersöka hur den sociala verkligheten beskrivs utifrån motsatsförhållandet individ – samhällssystem. Metod och material: Diskursinriktad textanalys av Aktuellts aprilskämt under åren 1979 – 1999. Huvudresultat: Det motsatsförhållande mellan individ och samhällssystem som beskrivs i Aktuellts aprilskämt förs fram dels genom att beskriva ett visst individuellt motiverat beteendemönster och de följder detta får för kollektivet, dels genom att beskriva de följder en utökad social kontroll får för det individuella handlingsutrymmet. Nyhetsdiskursen utgör en central funktion för aprilskämtens berättande. Detta blir tydligt i hur olika metadiskursiva positioner, framförallt nyhetsankare, kommentator och arkivbilder, används för att skapa betydelser i berättandet. De lösningar som presenteras utgörs oftast av någon form av socialt kontrollerande åtgärd mot alternativa beteendemönster hos individer. Inslagen formas av en dominant diskurs genom vilken sociala skillnader neutraliseras samtidigt som maktelitens perspektiv utgör normen. Men aprilskämtens tolkningsmönster är inte entydiga; en motsägelsefullhet uppstår då inslagens parodiska sida uppfattas. De alternativa tolkningarna möjliggörs i aprilskämten genom de komiska vändningar som avslöjar inslagen som skämt.

Erik Jonsson
MKV, Examensarbete , ht99
349
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.