Naturvetaren special – speciellt lockande?

- Elevers tolkningar av ett rekryteringsmagasin

Abstract Titel: Naturvetaren special – speciellt lockande? – Elevers tolkningar av ett rekryteringsmagasin. Författare: Maria Larsson. Kurs: Fördjupningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap. Termin: Höstterminen 2002. Syfte: Att undersöka hur ungdomar tolkar innehållet i tidningen Naturvetaren special. Metod: Kvalitativa fokusgruppsintervjuer. Material: Elever som studerar på det naturvetenskapliga gymnasieprogrammet. Huvudresultat: Tidningen ges ut i syfte att få eleverna att fortsätta studera naturvetenskap. Eleverna menar generellt, att tidningen utgör ett bra sätt att ta del av yrkes- och utbildningsinformation. Min uppsats styrs av ett utpräglat ”livsstilstänkande”- alltså att en människas livsstil leder till olika uppfattningar kring skola, utbildning, yrkesliv och uppfattningar kring naturvetenskap, vilka i sin tur influerar tolkningen av tidningens innehåll. Beroende på elevernas skilda livsstilar tolkas tidningen på olika sätt. För att nämna några av de resultat som framkom kan sägas: Eleverna föredrar två huvudsakliga massmedier när det gäller att ta del av utbildnings- och yrkesinformation, tidningar och Internet. Eleverna utan studiemotivation och kunskapstörst, tillika de som endast ser på utbildning som något nödvändigt ont för att nå fram till ett specifikt yrke, tolkade tidningens yrkespresentationer som relativt ointressanta. Dessa elever lockades istället av faktorer i yrkeslivet som hög lön, makt och status- kanske beroende på detta så lockades de inte i lika stor utsträckning av tidningens yrkespresentationer. De mer studiemotiverade eleverna, som har ett intresse för naturvetenskap, finner dock överlag yrkesporträtten som tilltalande och intressanta. När det gäller bilden av naturvetare kan eleverna med högre social bakgrund identifiera sig med denna. De menar att de inte alls ser naturvetare som trista och världsfrånvända människor, dock så framhåller eleverna att de ju är naturvetare själva. Men att andra säkerligen har detta synsätt. Eleverna med lägre social bakgrund kan, eller vill, i mindre utsträckning identifiera sig med bilden av naturvetare. Beträffande tidningens bilder så tilltalas ungdomar med lägre kulturelltkapital med sig hemifrån av de mer verklighetsbaserade bilderna i större utsträckning. Medan de mer ambitiösa eleverna i större utsträckning föredrar abstrakta, naturvetenskapliga bilder. Jag menar att tidningsproducenterna inte bör underskatta elevernas intresse för naturvetenskap. Vid tidningsutformandet bör fakulteterna tänka på vilken målgrupp av elever de vänder sig till.

Maria Larsson
MKV, Examensarbete , ht02
454
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.