Naturvetenskapliga fakulteten

En kvantitativ studie av internkommunikation

Abstract Titel: Naturvetenskapliga fakulteten – En kvantitativ studie av internkommunikation Författare: Ylva Johansson och Jéne Sjögren Kurs: Fördjupningskurs Termin: Vårterminen 2005 Syfte: Att beskriva och förklara Naturvetenskapliga fakultetens internkommunikation. Metod: Surveyundersökning Material: Enkäter Huvudresultat: Den informationskanal som används allra mest är kollegor. Därefter följer e-post, närmsta chef och möten. Fakultetens intranät och personaltidningen N! används sällan eller aldrig. De kanaler medarbetarna oftast använder är också de kanaler som får högst betyg. Fakultetens intranät används först när det är något specifikt medarbetarna söker. Nästan hälften av medarbetarna anser sig ha dålig kännedom om intranätet och knappt en tiondel har fått information om hur man använder det. Endast en tredjedel av medarbetarna har stort förtroende för fakultetsledningen och fakultetskansliet medan de flesta förhåller sig neutrala. Trots detta upplevs både fakultetens intranät och tidningen N! som trovärdiga. Medarbetarna känner gemenskap med sin egen institution men inte med övriga avdelningar och personer inom fakulteten. Bidragande faktorer till detta kan vara att fakulteten är spridd såväl geografiskt som ämnesmässigt. Mer än hälften av medarbetarna anser sig ha dålig kännedom om fakulteten i stort medan de däremot anser sig ha god kännedom om förhållanden inom den egna institutionen. Medarbetarna är inte intresserade av att aktivt söka fakultetsinformation och den information som förmedlas till dem verkar ofta passera obemärkt. Den relativt låga svarsfrekvensen på enkätundersökningen kan mot ovanstående bakgrund tolkas som ännu ett tecken på ointresse för fakultetsinformation. I så fall är det rimligt att anta att de personer som inte har besvarat enkäten sannolikt har ett ännu lägre intresse för fakultetsinformation. Sju av tio medarbetare anser att internkommunikation inom fakulteten är mycket viktig. Däremot är det bara drygt hälften av alla medarbetare som tycker att kommunikationen mellan fakultetsnivå och institutionerna generellt sett fungerar mycket bra. Endast tre av tio upplever att de har möjlighet att lämna feedback på information från fakultetsnivå. Vår slutsats är att fakultetsledningen och fakultetskansliet behöver profilera sig. Medarbetarna är osäkra på vilken funktion ledning och kansli fyller i organisationen och har även dålig kännedom om deras främsta informationskanaler. Medarbetarna har inget större intresse för information från fakultetsnivå och är heller inte motiverade att själva söka upp den. De allra flesta medarbetarna upplever sig ändå få tillräcklig information för att kunna utföra sitt arbete. De trivs på sin arbetsplats, känner gemenskap med sin institution och ser ljust på framtiden. Dessutom anser de att kommunikation inom fakulteten är mycket viktig. Fakultetsledningen har därmed goda förutsättningar att förbättra kommunikationssituationen inom fakulteten.

Ylva JohanssonJéne Sjögren
MKV, Examensarbete , vt05
543
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.