Negative campaigning

En kartläggning av politiska annonser i Dagens Nyheter

thumbnail of 918-1

Titel: Negative campaigning: En kartläggning av politiska annonser i Dagens Nyheter Författare: Olle Berntson och Eric Säwe Uppdragsgivare: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet Kurs: Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap på Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2014 Handledare: Gabriella Sandstig Sidantal: 31, inklusive bilagor Syfte: Att kartlägga omfattningen av negative campaigning i svensk dagspress under andra hälften av 1900-talet. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Annonsmaterial i Dagens Nyheter Huvudresultat: Våra resultat visar att omfattningen av negative campaigning i svensk dagspress över tid har minskat. Andelen negative campaigning hade en tillfällig uppgång under 1970- och 1980-talen med en topp 1988, för att sedan slutet av 1990-talet försvinna helt. Under valrörelsen 1988 var andelen annonser klassade som negative campaigning som högst och låg på 13 %, för att under efterföljande decennium försvinna helt.

Olle Berntson och Erik Säwe
MKV, Examensarbete , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.