”NU FÅR NI SLUTA TALA ILLA OM ANDRAS POLITIK OCH GE BESKED OM ER EGEN”

En jämförande samtalsanalytisk studie av två
slutdebatter i SVT: 1985 och 2010

Syfte: Studiens syfte är att med grund i tidigare forskning om negativ valretorik och medialisering undersöka hur partiledarna i slutdebatterna 1985 och 2010 använder sig av negativ valretorik. Dels syftar uppsatsen till att undersöka hur partiledarna agerar mot andra partiledare, men också jämföra vilken roll journalisterna har i debatterna. Teori: Negativ valretorik, medialisering

Metod: Kvalitativ innehållsanalys

Material: Slutdebatter från SVT år 1985 och 2010

Resultat: Resultatet visar att det inte går att identifiera några påtagliga skillnader i hur negativ valretrorik används av partiledarna i slutdebatterna 1985 och 2010. Debattformatet har däremot ändrats
under dessa 25 år, vilket har lett till att journalisten får en större roll i slutdebatten 2010 jämfört med 1985. I debatten från 2010 bestämmer journalisterna ämnena på förhand, de har en tydlig
auktoritet och mycket kontakt med tittarna. Utvecklingen av journalisternas roll i slutdebatterna går i linje med den ökade
medialiseringen i samhället, men studiens resultat visar inga tydliga tecken på att det finns skillnader i användandet av negativ valretorik mellan debatterna 1985 och 2010. Med vald design för
denna uppsats kan det däremot inte fastställas hur stor roll medialiseringen spelar för den negativa valretoriken.

Emma Forsberg, Rebecka Olsson och Ida Stålfjäll
MKV, Examensarbete , ht21
1174
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.