Ny marknad, nya villkor.

En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten.

thumbnail of 873-1

Titel Ny marknad, nya villkor. En kvalitativ studie om Försvarsmaktens kommunikation efter avskaffandet av den allmänna värnplikten. Författare Julia Carlsson & Kimberly Åkerström Kurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet Termin Höstterminen 2013 Handledare Marie Grusell Uppdragsgivare Forskning för militär & försvar, Karl Ydén Sidantal 43 (inklusive bilaga) Antal ord 14 373 Syfte Att undersöka mottagarnas uppfattningar om Försvarsmakten och en av deras reklamkampanjer. Metod och material Tio kvalitativa respondentintervjuer, under vilka vi har visat tre olika reklamer från kampanjen Det är mycket nu. Huvudresultat Respondenternas har liten kunskap om Försvarsmakten. De har inte så stor känslomässig uppfattning om dem heller. Deras attityd är därför inte särskilt djupt förankrad. Över hälften av intervjupersonerna blir intresserade av Försvarsmakten utifrån de reklamer som vi har visat för dem. De gör på så vis en dominant tolkning och tolkar det på det sätt som Försvarsmakten önskar med sitt budskap. De flesta vill dock få mer information om verksamheten genom dessa eftersom de inte söker efter den på egen hand.

Julia Carlsson och Kimberly Åkerström
MKV, Examensarbete , ht13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.