På lika villkor?

Män och kvinnor i de spanska TV-nyheterna- en kvantitativ innehållsanalys av TVE och Antenna3TV

Abstract Titel: På lika villkor? Män och kvinnor i de spanska TV-nyheterna – en kvantitativ innehållsanalys av TVE samt Antenna3TV Författare: Josefine Walkin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-kurs Termin: Vårterminen 2002 Handledare: Monika Djerf-Pierre Syfte: Syftet med mitt arbete är att ta reda på i vilken utsträckning och på vilket sätt män och kvinnor finns representerade i de spanska nyhetsprogrammen TVE samt Antenna3TV. Jag vill veta vilka ämnen som män och kvinnor får uttala sig om samt i vilka sfärer (privat och offentlig) de återfinns i? Jag vill också veta om det är någon skillnad mellan public service kanalen TVE och den kommersiella kanalen Antenna3TV. Metod: Jag har gjort en kvantitativ innehållsanalys av de spanska tv-nyheterna i kanalerna TVE respektive Antenna3TV. Jag har också haft en kvalitativ ansats då jag använt mig av mina egna tolkningar och erfarenheter då jag förlade mitt uppsatsskrivande i Spanien. Material: Jag har studerat tv-nyheterna under två veckor i maj 2001. Mitt urval byggde på att TVE är en public service kanal medan Antenna3TV är en privatiserad sådan. Huvudresultat: Det spanska tv-nyheterna visar upp en tydlig manlig dominans. Männen dominerar nyheterna då fokus uteslutande ligger på manliga aktörer. Det förekommer fyra gånger så många manliga som kvinnliga aktörer i de spanska tv-nyheterna. Även de manliga och kvinnliga funktionerna i nyheterna skiljer sig i form av olika aktörsroller. Mina resultat speglar det spanska samhället som idag har en lång väg kvar till att nå jämlikhet. Resultaten stämmer vidare med övriga forskningar gjorda inom samma ämne, män återfinns i den offentliga sfären och kvinnor i den privata. Förklaringar till resultatet går bland annat att finna i samhällets genuslogik, medieorganisationernas dominanta ideologi samt i hierarkierna inom nyhetskanalerna. De spanska journalisterna tilldelas olika arbetsuppgifter beroende på könstillhörighet och, trots ett ökat antal kvinnor, en manlig dominans.

Josefine Walkin
MKV, Examensarbete , vt02
419
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.