PIM -Snack eller verkstad?

En kvalitativ studie om förskollärares syn påPIM- kompetensen (Praktisk IT- ochMediekompetens) och om den kommer tilluttryck i deras yrkesutövande.

thumbnail of 775-1

Titel PIM- Snack eller verkstad? En kvalitativ studie om förskollärares syn på PIM- kompetensen och om den kommer till uttryck i deras yrkesutövande. Författare Maja Björnell Handledare Jan Strid Uppdragsgivare Lärarutbildningsnämnden och Göteborgs Universitet Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institution Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, JMG Sidantal 41 (exklusive bilagor) Antal ord 16 843 Syfte Syftet med studien är att undersöka förskollärares syn på PIM- kompetensen och om den kommer till uttryck i deras yrkesutövande. Metod Den kvalitativa samtalsintervjun Material Studien bygger på fem stycken samtalsintervjuer med pedagoger inom förskolan. En intervju med en grundskollärare klass F-2 är också genomförd för att styrka de rapporter om IKT (Informations- och Kommunikations Teknik) i skolan som använts som referensram. Huvudresultat Resultatet av studien visar på en något varierande användning av PIM-kompetensen. Variationen beror många gånger på en generationsskillnad. De yngre förskollärarna i studien använder PIM-kompetensen mer räknat i tid. De delar av PIM-kompetensen som används mest är de i PIM nivå 1 och 2. I de delarna så används kunskaper i ordbehandlingsprogram, Powerpoint och överföring av digitala bilder. PIM nivå 3 används inte, förskollärarna arbetar inte med ljud- och videoinspelning. Kommunikation med hjälp av IKT används och då främst via Hjärntorget (Götebors stads IT-stöd).

Maja Björnell
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.