Polisen.com.

En kvantitativ undersökning om internkommunikationen på två närpolisområden inom Polismyndigheten i Västra Götalands län

Abstract Titel: Polisen.kom – En kvantitativ undersökning om internkommunikationen på två närpolisområden inom Polismyndigheten i Västra Götalands län. Författare: Jeanette Karlsson, Lisa Knutsson och Carin Varverud. Kurs: Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Termin: Höstterminen 1999 Handledare: Monica Löfgren Nilsson Sidantal: 63 sidor (exklusive litteraturförteckning och bilagor) Syfte: Att studera hur de anställda på två närpolisområden, Trollhättan och Mölndal, uppfattar internkommunikationen inom Polismyndigheten i Västra Götalands län. Metod: Kvantitativ analys – enkätundersökning Material: Enkätundersökning med anställda på närpolisområdena Trollhättan och Mölndal inom Polismyndigheten i Västra Götalands län. Huvudresultat: Kommunikationen fungerar bra, både inom Polismyndigheten och på de båda närpolisområdena, enligt de anställda i Trollhättan och i Mölndal. Majoriteten av de anställda i båda närpolisområdena använder intranätet regelbundet och personaltidningen Länsmannen skall enligt de anställda finnas hos Polismyndigheten. Attityden till medierna varierar emellertid mellan närpolisområdena men kan i huvudsak sägas vara positiv. De båda informationskanalerna kompletterar varandra och är inte uteslutande. Kommunikationen inom Polismyndigheten i Västra Götalands län har betydelse för vilket inflytande de anställda på närpolisområdena upplever sig ha samt hur delaktiga de känner sig i organisationens verksamhet.

Jeanette Karlsson, Lisa Knutsson, Carin Varverud
MKV, Examensarbete , ht99
345
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.