POPULÄRT PRAT I TILLGÄNGLIGT FORMAT

En kvalitativ studie om podcast-lyssnandet hos unga vuxna

thumbnail of 953-1

Examensarbete 15 hp Program Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå Grundnivå Termin HT 2015 Handledare Adam Shehata Sidantal 56 Antal ord 18.961 Examinator Britt Börjesson Nyckelord Podcast, podcast-lyssnare, unga vuxna, digitala medier, Uses and gratifications, intressedriven medieanvändning, instrumentell och rutiniserad medieanvändning, tillgänglighet, bekvämlighet, beskaffenhet Syfte Studiens syfte är att utifrån Uses and gratifications-teorin undersöka vilka behov, motiv och funktioner som ligger bakom podcast-lyssnandet hos unga vuxna mellan 17 och 24 år. Teori Teorier och forskning inom Uses and gratifications Metod/material 11 kvalitativa samtalsintervjuer Resultat Studiens huvudresultat var dels att samtliga traditionella behov inom Uses and gratifications-teorin framträdde. Både behov av förströelse, information, social interaktion och personlig identitet uppfylldes hos unga vuxna när de lyssnade på podcasts. Detta dock med olika dimensioner, nyanser och aspekter. Andra centrala behov och motiv var tillgänglighet, bekvämlighet, beskaffenhet och den sociala aspekten som alla utmärkte sig. Podcastens funktion i relation till övrig medieanvändning visade på att den var intressedriven, instrumentell och beroende av medieanvändarens övriga vanor.

Sofia Ahlbertz och Julia Karlsson
MKV, Examensarbete , ht15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.