Postfacken där nere är ju mer för syns skull”

En studie av kommunikation på lärplattformer vid skolor med en-till-en

thumbnail of 752-1

Titel: ”Postfacken där nere är ju mer för syns skull” – En studie av kommunikation på lärplattformer vid skolor med en-till-en Författare: Johannes Dyplin och Alexander Englund Uppdragsgivare: Lärarutbildningsnämnden (LUN), Göteborgs universitet. Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Mathias Färdigh Sidantal: 38 sidor exklusive bilagor Syfte: Syftet är att undersöka hur lärplattformar används för internkommunikation på gymnasieskolor med en-till-en-satsningar. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer och en kvantitativ enkätundersökning Material: Fem lärare och en studierektor på tre olika skolor, samt sammanlagt 99 elever Huvudresultat: Lärplattformar används främst för kommunikation via E-post och dokumentdistribution. Sändarna och mottagarna har näst intill samma möjligheter för kommunikation och strukturen av denna är mycket lik den vi finner i ett vanligt klassrum. Lärplattformen utesluter inte heller på något vis den personliga kontakten, trots den bekvämlighet som finns, utan blir en kanal i mängden. Vilken information som färdas och i vilken kanal bestäms av sändaren vilket kan få negativa konsekvenser för mottagaren; utan fastställda rutiner kan eleverna behöva anpassa sig till varje enskild lärares lösning, vilket kan bidra till en förvirring och omotivation. Användarnas inställning till lärplattformer över lag tycks generellt sett vara god men önskemål om att funktioner som ligger utanför systemet skall integreras står högst på listan. En-till-en visar sig inte vara nödvändig för att vissa av lärplattformens funktioner skall fungera som tänkt, men för att fullt utnyttja en lärplattform krävs att eleverna har datorer. En bra integrering av datorn och uttalade rutiner kan höja plattformen från en plats för filförvaring till en arbetsverktyg i sig, ett pedagogiskt redskap där elever och lärare kan interagera oberoende av tid och plats. En-till-en gör att möjligheterna för interaktion med plattformen ökar, men då måste även sändarna se till att det finns tillräckligt med läromedel där att arbeta med.

Johannes Dyplin Alexander Englund
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.