Pressens bild av IMF och Världsbankens möten i Prag och Washington år 2000

En studie grundad i ideologi- och produktionsteori

Abstract Titel: Pressens bild av IMF och Världsbankens möten i Prag och Washington år 2000 – En studie grundad i ideologi- och produktionsteori Författare: Thomas Gelotte och Nikolas Glover Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-kurs Institutionen för Journalistik- och mediekommunikation Göteborgs Universitet Vårterminen 2002 Syfte: Syftet är, att genom en kartläggning av nyhetsrapporteringen från IMF/Världsbankens möten i Prag och Washington år 2000, pröva en teori grundad i ideologi- och produktionsteori. Vi har primärt intresserat oss för hur demonstranter och deras sakfrågor, samt mötesdeltagarna, IMF/Världsbanken och deras sakfrågor, framträdde i pressen. Metod: Kartläggningen av det empiriska materialet sker via en kvantitativ innehållsanalys. Uppsatsen struktur är i övrigt grovt sett upplagd i enlighet med en hypotetisk deduktiv metod – hypoteser är härledda ur teorin och prövas mot det empiriska materialet. Material: Tidningsartiklar ur The New York Times, Washington Post, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet Huvudresultat: Resultaten stämde i stort med vad vi postulerat i hypoteserna. Demonstranterna och de ideologiskt legitima demonstrantsakfrågorna erhöll hög exponering och den positivaste värderingen. Mötesdeltagarna, IMF/Världsbanken och deras sakfrågor erhöll en medelgod värdering och den högsta exponeringen. Våldsamma demonstranter och ideologiskt avvikande sakfrågor fick låg exponering och den klart sämsta värderingen. Hypotesernas verifiering stödjer antagandet att vår teoretiska ram var adekvat.

Thomas GelotteNikolas Glover
MKV, Examensarbete , vt02
436
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.