Privacy setting: Public

En kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier

thumbnail of 930-1

Titel: Privacy setting: public: en kvalitativ studie om delandet av personlig information på sociala medier Författare: Emma Bengtsson, Andrej Kavrzic Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Gabriella Sandstig Antal ord och sidor: 17 052 ord, 45 sidor (exkl. referenser och bilagor) Syfte: Syftet med studien är att undersöka vad svenska användare av sociala medier har för normer kring användandet och delandet av personlig information på sociala medier och om delandet påverkar deras syn på privatlivet. Metod: Kvalitativ studie med fokusgrupp och samtalsintervjuer. Material: Intervjuer och fokusgrupp Huvudresultat: Studien visar att det finns normer kring delandet av personlig information. Sociala behov såsom gemenskap och intimitet står som främsta anledningar för varför man använder sig av sociala medier. Tid och rum är båda faktorer som har en påverkan på vilken typ av information som anses vara lämplig respektive olämplig. Det vill säga att användarna anpassar sitt delande beroende på vilka som tar del av informationen och när. Detta för att man vill kunna kontrollera hur man framställer sig själv i olika situationer. Privatlivet påverkas av delandet på så sätt att gränsen mellan den man är offentligt och den man är privat inte blir lika tydlig, vilket är något som användarna uttrycker som negativt.

Emma Bengtsson och Andrej Kavrzic
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.