Propagandaministerierna?

En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet

thumbnail of 696-1

Abstract: Titel: Propagandaministerierna? En studie av tre myndigheter och deras opinionsbildande verksamhet Författare: Pontus Haag Uppdragsgivare: MOVE – Svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet Kurs: Examensarbeteete i Medie_ och kommunikationsvetenskap vid insti_tutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs uni_versitet. Termin: Vårterminen 2009 Handledare: Magnus Fredriksson Sidantal: 63 exklusive bilagor Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida opinions_bildning av mer ideologisk karaktär förekommer samt om det finns ett aktivt arbete med att påverka människors uppfattning om de tre myndigheterna. Metod: Kvalitativ metod Material: Genomförda samtalsintervjuer med sex representanter med an_svar för information och kommunikation på Energimyndigheten, Fiskeriverket och Försäkringskassan. Huvudresultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att de tre undersökta myndigheterna inte kan karakteriseras som den typ av ideolo_giska myndigheters som Bo Rothstein hävdar att många svens_ka myndigheter har förvandlats till. Energimyndigheten är den myndighet som faller närmast beskrivningen av en ideologi_producerande statsapparat. Myndigheten saknar också helt le_gala styrmedel och använder sig nästan uteslutande av opini_onsbildning för att uppnå sina mål. Fiskeriverket och Försäk_ringskassan har inget tydligt arbete med opinionsbildning i mer ideologiska frågor. Energimyndigheten och Försäkringskassan har en medveten profilering och varumärkesstrategi. Det arbe_tet är nära förknippat med att stärka legitimiteten och därmed säkra sin framtida existens. Fiskeriverket arbetar inte alls med t ex profil och varumärke.

Pontus Haag
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.