RÄTTEN ATT FÅ TA PLATS

En kvalitativ intervjustudie om svenska
kroppsaktivisters syn på kroppsaktivism

thumbnail of 1120

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur de som är aktiva inom kroppsaktivismen själva
uppfattar rörelsen, vad de har för erfarenheter av den, samt hur de använder medier för
att bedriva den.

Teori: Participatory culture, digital aktivism, digital feminism, counterpublics

Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer

Material: Intervjuer med fem personer aktiva inom kroppsaktivismen

Resultat: Resultatet visade att det saknas samstämmighet kring vad begreppen kroppsaktivism
respektive fettaktivism innebär och hur de bör användas. Instagram används för att det
är ett enkelt och tillgängligt sätt att nå ut med sitt budskap, men upplevs också som
problematiskt av olika anledningar. Instagrams fokus på självcentrering riskerar också
att göra det svårare att dra en gräns mellan influencer och aktivist. Det finns en stark
känsla av gemenskap inom rörelsen, trots att de flesta har begränsade erfarenheter av
offline-aktivism och interaktion ansikte-mot-ansikte med andra aktivister.

Irena Music
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.