RÄTTVIST OCH BALANSERAT NYHETSUTBUD

En kvalitativ studie om hur nyhetsredaktioner arbetar
för att uppnå ett jämställt nyhetsutbud

Syfte: Syftet med studien är att undersöka nyhetsredaktioners uppfattning av det arbete som utförs för att uppnå ett mer jämställt nyhetsinnehåll. Vidare syftar studien att undersöka utvalda nyhetsredaktioners uppfattning av betydelsen av ett jämställt nyhetsutbud.

Teori: Feministisk medieteori, Kommersialisering och redaktionellt ledarskap.

Metod: Kvalitativ semistrukturerad intervjustudie.

Material: Transkriptioner från åtta intervjuer med mediepersonal från fem nyhetsredaktioner, samt skriftlig
kommunikation.

Resultat: Studien visar att digitala och manuella mätverktyg tillämpas av nyhetsredaktionerna för att övervaka könsfördelningen i nyhetsinnehållet, vilket genom utvärderingar tycks ha bidragit till en ökning av omnämnda kvinnor i nyhetsmedierna menar nyhetsredaktionerna. I samband med
användning av verktyg, spelar det praktiska arbetet en viktig roll där ett genusmedvetet ledarskap, strategisk planering i den dagliga verksamheten och kontinuerliga diskussioner om genus och jämställdhet kan skapa en förändring i nyhetsutbudet. Nyhetsredaktionerna resonerar att ett jämställt nyhetsutbud är nödvändigt för att kunna bidra med en ökad representation och skildra samhället på bästa sätt. Samtidigt innebär ett jämställt nyhetsutbud en mer relevant tidning som gynnar redaktionen ur ett affärsmässigt perspektiv.

Elfete Kadrija
MKV, Examensarbete , vt21
1163
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.