REKLAMENS UPPLEVDA TROVÄRDIGHET

En studie om unga kvinnors uppfattning och värdering av reklamens trovärdighet på
det sociala mediet Instagram

thumbnail of 1175

Syfte: Studiens huvudsakliga syfte är att studera huruvida unga svenska tjejer mellan åldrarna
20-25 år uppfattar trovärdigheten av reklam på sociala medieplattformen Instagram. Värderas
reklamens trovärdighet olika beroende på vilken sorts reklam det är samt hur den förmedlas?

Teori: Electronic word-of-mouth, receptionsforskning

Metod: Kvalitativ studie

Material: Individuella semistrukturerade intervjuer

Resultat: Studiens centrala resultat är att reklamens upplevda trovärdighet påverkas av en
mängd olika faktorer såsom den upplevda genuiniteten i reklamen, influencers relation till produkten, hur personlig reklamen uppfattas, den uppfattade kommersialiteten i influencers reklam samt hur influencern uttrycker sig i förhållande till produkten som marknadsförs. Reklamen bör även inspirera, men när det kommer till företags egna reklam föredras informerande reklam. Studiens resultat pekar mot att en närmare upplevd relation eller koppling till personen som publicerar innehållet kan tolkas vara fördelaktigt sett till
värderingen av trovärdigheten.

Linn Rönnvall & Sofie Özaras
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.