SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH

En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande
gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en
kontroversiell bransch

thumbnail of 1173

Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt
ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som
samtidigt tillhör en kontroversiell bransch.

Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate
Social Responsibility.

Metod: Diskursanalys/ kvalitativ textanalys, studien har genomförts utifrån Faircloughs
tredimensionella modell tillsammans med van Leeuwens ramverk kring legitimitet
genom diskursiva strategier.

Material: Materialet som undersökts är Folkspels hållbarhetskommunikation på deras hemsida
och i deras hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2019-2020.

Resultat: Resultatet visade att Folkspel gestaltar sitt sociala ansvarstagande utifrån ett tema:
porträttering av sig själva som “samhällshjälte”. Vi har även urskiljt att det förekommer legitimeringsanspråk i deras hållbarhetsrapport genom samtliga fyra diskursiva strategier. Auktorisering förekommer genom hänvisningar till lagar, regler och riktlinjer samt till tredje-parts-experter. Rationaliseringsstrategin syns i deras hänvisningar till mål och medel i form av ekonomisk och miljömässig nytta. Moralisering förekommer
genom användningen av ord, såsom “hållbar”, “växtkraft” och “föreningsliv”, som besitter moraliska diskurser. Vidare urskiljdes narrativisering i deras användning av moral tales, berättelser i syfte att skapa positiva känslor hos läsaren kring deras arbete. Slutligen urskiljde vi att Folkspel figurerar i en kontext där två motstridiga diskurser existerar – diskursen samhällsnytta och diskursen gällande spelandet som ett folkhälsoproblem. Utifrån detta resultat gjorde vi tolkningen att Folkspel i legitimitetssyfte framhäver diskursen samhällsnytta samt döljer diskursen spelandet som ett folkhälsoproblem

Elin Ribbing och Rönna Wernbom
MKV, Examensarbete , ht21
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.