”Reklamiskjournalistik, finns det?”

En kvalitativ studie om uppfattningar kring textreklam

thumbnail of 926-1

Titel “Reklamiskjournalistik, finns det?” En kvalitativ studie om uppfattningar kring textreklam. Författare Maria Ahnlund & Sussi Elhajj Kurs Examensarbete i medie- & kommunikationsvetenskap, Göteborgs universitet Termin VT 2015 Handledare Britt Börjesson Uppdragsgivare JMG, Göteborgs universitet Sidantal 33 sidor (exklusive referenser och bilagor) Antal ord 14 915 ord Syfte Att beskriva och förklara hur textreklam kan uppfattas av unga vuxna i Göteborg Metod och material En kvalitativ studie med 10 samtalsintervjuer Huvudresultat Uppfattningen om textreklam i tryckt dagspress skiljer sig mycket åt utifrån personliga förkunskaper och intressen. Faktorer som ligger till grund för hur man tolkar och definierar textreklam är samverkan mellan attityder kring mediekanalen, reklam i allmänhet, intresse för ämnet och läsvana . Vi fick många motsägelsefulla svar vilket tyder på att ämnet textreklam och dess plats i dagspressen är ett problematiskt ämne. Vi kan dock konstatera att våra respondenter är medvetna om att textreklam förekommer och att de är vana vid inslag av den typen när de läser tidningen.

Maria Ahnlund och Sussi Elhajj
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.