Reklamranschen – kung över könsrollerna?

Kvalitativa intervjuer med reklammakare och privatpersoner

Abstract Titel: Författare Ella Jusufovic, Christina Harbecke och Andreas Lindelöw Handledare André Jansson Kurs Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin Vårterminen 2001 Syfte Undersökningens syfte är att söka klarlägga skillnader och överensstämmelser som kan finnas hos reklambranschfolk och reklamkonsumenter när det gäller tolkningen av könsdiskriminerande reklam. Vi vill även ta reda på om det finns gemensamma normer för de båda grupperna vi skall intervjua, och om dessa skiljer sig åt när man tittar på manliga och kvinnliga könsroller i reklamen. Vi kommer att intervjua fyra kvinnor och fyra män för att sedan försöka finna och analysera eventuella likheter och olikheter ur ett genusperspektiv. Metod Kvalitativa intervjuer Material Åtta kvalitativa intervjuer. Uppdelat på två grupper bestående av fyra reklamkonsumenter och fyra reklamproducenter. Huvudresultat Överensstämmelserna överväger skillnaderna när det gäller tolkandet av könsdiskriminerande reklam hos båda urvalsgrupperna. De få skillnader som visade sig berörde tolkningen av vad som var sexistiskt eller schabloniserande reklam. De normer vi kunde urskilja var att majoriteten av respondenterna ansåg att könsdiskriminerande reklam borde om inte förbjudas så åtminstone regleras hårdare.

Andreas LindelöwChristina HarbeckeElla Jusufovic
MKV, Examensarbete , vt03
478
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.