Relationship status:

Corporate Om människors relationer med företag

thumbnail of 925-1

Titel: Relationship status: Corporate – Om människors relationer med företag Författare: Anna-Maria Fogelqvist, Tor Raswill och Amanda Unger Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 40, exklusive referenser och bilagor Antal ord: 15 199 Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur människor har relationer med företag. Metod: Kvalitativa fokusgruppsundersökningar och samtalsintervjuer. Material: Förberedande intervjuer med Göteborgs Hamn AB, tre fokusgrupper om fyra till sex deltagare, samt tre samtalsintervjuer. Huvudresultat: Studien visar att deltagarna själva vill välja om de ska kommunicera med eller ha relationer med företag. Medierna är under ständig förändring och deltagarna menar att särskilt sociala medier blir viktigare för informationsinhämtning. Med de sociala medierna får vi människor själva allt större makt över vilka relationer vi har. Deltagarna uttrycker att de vill ha relationer med företag som är personliga och upplevs äkta, genuina och humoristiska. Relationen blir på så sätt en slags kompisrelation där man har roligt och det finns ett utbyte. Intresse, underhållning och inspiration blir det viktigaste faktorerna när deltagarna interagerar med företag.

Anna-Maria Fogelqvist, Tor Raswill och Amanda Unger
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.