Ronden – omtyckt eller Ratad?

En studie om Akademiska sjukhusets personaltidning ronden

thumbnail of 679-1

Abstract Titel Ronden – omtyckt eller ratad? En studie om Akademiska sjukhusets personaltidning Ronden. Författare Malena Bergkvist och Josefin Gremner Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Termin Vårterminen 2009 Handledare Jan Strid Sidantal 39 sidor exklusive bilagor Syfte Att ta reda på hur personalen på Akademiska sjukhuset använder och vad de anser om personaltidningen Ronden. Metod Kvantitativ enkätstudie Material 600 enkäter som skickades ut till ett urval av personalen på Akademiska sjukhuset. Vi fick sammanlagt in 275 enkäter varav 252 av dessa var användbara för studien. Huvudresultat Akademiska sjukhusets anställda läser Ronden. Personalen är varken missnöjda eller nöjda med tidningen, därför krävs det att man gör vissa åtgärder och förändringar med tidningen.

Malena Bergkvist Josefin Gremner
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.